Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door GNA bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en GNA. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een Opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de Opleiding gestart is. Studieduur: Is de duur van de Opleiding zoals vermeld in de Opleidingsinformatie. Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening.  Datum einde Opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. Opleidingsinformatie: Informatie over de Opleiding zoals gepubliceerd op www.gailsnailacademy.nl en/of vermeld in de studiegidsen. Klant: Particulier of bedrijf die bij GNA een of meerdere Opleidingen afneemt. GNA: Gail’s Nail Academy, hetgeen omvat het Opleidingsinstituut en de Salon. Cursist: Natuurlijk persoon die Opleiding volgt. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding. Opleiding: een door GNA verzorgde Opleiding, training, cursus of workshop. Behandeling: Uiterlijke verzorging van handen en voeten van een Klant.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. wanneer de Opleiding start;
  2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. de wijze van betaling
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en GNA nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van GNA. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die GNA met de Klant sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bovendien de volgende gegevens:
  1. de identiteit en het adres van GNA, inclusief het bezoekadres;
  2. het recht van de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig Artikel 6.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de Opleiding gaat de Klant met GNA een overeenkomst aan voor de Studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen Opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de Opleidingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en de aanbetaling overeenkomstig Artikel 5. Bevestiging vindt direct na Inschrijving per e-mail plaats.
 4. De Inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 5. Bij Inschrijving zijn de data van de Opleiding vastgelegd. Het is dan niet meer mogelijk om data te verzetten of in te halen. De Opleiding dient binnen 6 maanden na Inschrijving te zijn afgenomen, hierna komt ze te vervallen.
 6. Bij Inschrijving verbindt de Klant zich aan GNA voor de duur van de gehele Opleiding en verwacht GNA van de Klant dat deze met volle inzet aan de Opleiding deelneemt. Op deze wijze kan GNA voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat GNA een hoogwaardige Opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. GNA zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de Opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de Opleidingsinformatie.
 2. Alle door GNA genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 3. Over alle producten en Opleidingen wordt 21 % BTW berekend.
 4. Wij behouden ons ten alle tijden het recht om de prijzen en inhoud van de pakketten te wijzigen.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betalingen dienen contant, per PIN of per bankoverschrijving gedaan te worden op rekening NL49 RABO 013.08.30.445 t.n.v. Gail’s Nail Academy onder vermelding naam, klantnummer en soort Opleiding.
 2. Bij Inschrijving dient direct een aanbetaling te worden gedaan.
  1. Bij Basis Opleidingen bedraagt de aanbetaling 50% van het lesgeld.
  2. Bij overige Opleidingen bedraagt de aanbetaling 25 % van het lesgeld.
 3. Bij aanschaf van een pakket dient deze bij Inschrijving van de Opleiding betaald te worden.
 4. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. GNA stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan GNA bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 5. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
 6. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met GNA voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door GNA heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen Artikelen, waaronder Opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. GNA betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden Opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert GNA de retourzending niet en is de klant verplicht de Opleiding af te nemen dan wel een door GNA te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is GNA gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de Opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de Opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant.
 3. Bij beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft GNA geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de Opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 9 van toepassing.
  3. De beëindigde Opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de Opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en GNA is beëindigd.

Artikel 8 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

 1. Voor alle Opleidingen van GNA geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele duur van de Opleiding.
 2. Bij voortijdige beëindiging na de herroepingstermijn (Artikel 6) zijn de volgende zaken van toepassing:
  1. Er wordt € 36,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  2. Indien het verzoek tot voortijdige beëindiging ontvangen wordt na de herroepingstermijn (Artikel 6) maar voor de Aanvangsdatum, dan worden de aanbetaling en de kosten van een eventueel aangeschaft pakket niet gerestitueerd.
  3. Een eventueel teveel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de Klant worden teruggestort.
  4. Indien de Opleiding reeds is gestart blijft het lesgeld verschuldigd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van GNA is beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde lesgeld.
 2. GNA behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. GNA is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via GNA bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het GNA Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door GNA ontwikkeld en/of samengesteld. GNA is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van GNA.

Artikel 10 – Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De Klant voorziet Gail’s Nail Academy van alle gegevens, waarvan Gail’s Nail Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en Opleidingen. Gail’s Nail Academy neemt de persoonlijke gegevens van de Klant op in een geautomatiseerd systeem. Gail’s Nail Academy zal gegevens van de Klant niet verkopen of verhuren aan de derden.
 2. GNA kan gegevens verstrekken aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals coaches of docenten.
 3. Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. GNA houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
 4. GNA en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de Klant opgeslagen blijven.

Artikel – 11 Klachtenprocedure

 1. Indien de Klant een klacht heeft over een Behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Gail’s Nail Academy en de behandelende stylist.
 2. Gail’s Nail Academy zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht gegrond is zal Gail’s Nail Academy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden en de Klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien Gail’s Nail Academy en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 5. De klacht zal uiterlijk binnen 6 weken worden afgehandeld.

Artikel – 12 Recht

Op elke overeenkomst tussen Gail’s Nail Academy en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel – 13 Beschadiging & diefstal
Gail’s Nail Academy heeft het recht van de Klant een schadevergoeding te eisen indien de Klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Gail’s Nail Academy meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel – 14 Behoorlijk gedrag
De Klant behoort zich tijdens de Opleiding en in de Salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Gail’s Nail Academy het recht de Klant de toegang tot het Opleidingsinstituut en/of de Salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 15 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de Algemene Voorwaarden door GNA worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van GNA.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?